Penggunaan Virtualenvwrapper Untuk Pengurusan Virtualenv

Nota: Penulisan ini untuk kegunaan nota saya sahaja.

Pertama sekali, klon mana-mana projek dari Git repository:

$ git clone [email protected]:kamil/projek-baik.git
$ cd projek-baik
Dicadang gunakan virtualenvwrapper untuk menguruskan virtualenv. Boleh juga buatkan virtualenv sendiri berasingan seperti dibawah:
$ virtualenv .venv
$ source .venv/bin/activate
(.venv)$
Seterusnya, pasang projek dependencies:
(.venv)$ pip install -e .
Selepas itu, Bower package manager (bower.io) diperlukan untuk memuat turun project dependencies tambahan.
(.venv)$ bower update --production
Periksa samada projek anda telah siap dipasang dengan betul.
(.venv)$ projekbaik --help
Usage: projekbaik [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

  Projek Baik launcher and management script

Options:
  --help  Show this message and exit.

Commands:
  runserver  Initialize and run Projek Baik.
Untuk memulakan pembangunan pelayan web, gunakan arahan berikut:
(.venv)$ projekbaik runserver --debug
Projek Baik 0.1-dev starting up...
Listening on http://127.0.0.1:5000/
Hit Ctrl-C to quit.
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
 * Restarting with stat
Projek Baik 0.1-dev starting up...
Listening on http://127.0.0.1:5000/
Hit Ctrl-C to quit.

0 comments:

Post a Comment

My Instagram