24 February 2016

Tukar DNS IP pada Windows Dengan Skrip Batch


Adakalanya sistem pentadbir memerlukan kerja-kerja penukaran IP DNS dengan cepat tanpa perlu navigasi ke lokasi TCP Properties. Jadi penggunaan skrip adalah antara penyelesaian.

Berikut ialah skrip Windows Batch:

@echo off

:: Tukar alamat IP DNS berikut mengikut kesesuaian.
set DNS1=8.8.8.8
set DNS2=8.8.4.4

for /f "tokens=1,2,3*" %%i in ('netsh int show interface') do (
  if %%i equ Enabled (
    echo Changing "%%l" : %DNS1% + %DNS2%
    netsh int ipv4 set dns name="%%l" static %DNS1% primary validate=no
    netsh int ipv4 add dns name="%%l" %DNS2% index=2 validate=no
  )
)

ipconfig /flushdns

:EOF

Cara-caranya:

1. Buka notepad
2. Copy dan paste skrip diatas.
3. Simpan sebagai apa-apa nama dengan .bat dihujung fail. Contoh tetapandns.bat.
4. Dwi-klik atau guna command line untuk laksanakan skrip ini.

NOTA: Skrip ini hanya berguna untuk pengguna Windows sahaja.

5 Kamil Alta: Tukar DNS IP pada Windows Dengan Skrip Batch Adakalanya sistem pentadbir memerlukan kerja-kerja penukaran IP DNS dengan cepat tanpa perlu navigasi ke lokasi TCP Properties. Jadi peng...

No comments:

Post a Comment

< >